text 

ОСТРОВЪТ   [BG] [Engl] [pictures] [video] [^top^] [back]

Пъформанс
1991 о-в "св.Екатерина" Бургаски залив

Островът -
* Изолираност
* Самотност
* Ограниченост

ПРОБИВ НА ЕДНА МАТЕРИЯ В ДРУГИ

* Остров сред- единичност сред друго количество и качество
* Остров от- часто от нещо по-голямо и невидимо
* Остров като- психическо усещане

Островът и неговия мащаб - произвежда за и в себе си свой мащаб; своя отправна система

НУЖДАТА ОТ ОСТРОВ
Безкрайността на болката е ограничена
Агонията може да бъде безкрайна, но има граница - смъртта

0 - нула, кръг, дупка 
лимес от 1/n когато n клони към безкрайност е = 0  

място за премивнаване в други измерения
границата на агонията /смъртта/ - място за преминаване в други състояния, измерения .
0/нулата/ и С/смъртта/ отсътвие на дело

РАЗШИРЯВАНЕ на границата на острова към безкрайност = на физическото му унищожаване
* Безграничност
* Невидимост
* Липса на мащаб
* Единност
Физическата ми смърт или унищожаване/нихилизъм-/ ме пави още по-конкретен материален , предметен, реален, обективен - смиване с материалната действителност
Духовното унищожаване /нихилизъм+/ - унищожаване на острова на съзнанието - приобщаване, сливане с цялото; единното и клони към безкрайност
Единение с духовната реалност и клони към "О"

Безмислено е съществуването на ОСТРОВА
Желание да правя "безкрайност" като разрушавам ОСТРОВА

СЪЖЕСТВУВАНЕТО НА ОСТРОВА е реално но не вечно /самоубийство и/или нирвана сремеж към "+" или "-" безкрайност

[BG] [Engl] [pictures] [video] [^top^]

 [BG] [Engl] [pictures] [video] [^top^]

video                 audio http://orang.orang.de/perl/ora-raplayer?id=991395592&base=orang.orang.org

PERFORMANCE  [BG] [Engl] [pictures] [sound tarck] [^top^]


the ISLAND

the island
isolation
loneliness
confinement


A Break through one substance into
other substances

An Island amongst An Island of -
An Island like
oneness amongst other quantity
part of something bigger which is not
island
psychical sensation identity
self-consciousness


The need of an island
The infinitness of the pain is restricted. The agony could he infinite hut there is one border-line the Death.(D)

0 zero, circle, hole. 

A place from which to go into another dimension.
(D) the border-line of the agony.
A place from which to go into another conditions, dimensions
(O) and (D) abstractions
Extending the bounds of the Island towards its physical
annihilation 
boundlessness
invisibility
lack of scale
oneness 

/nihilism -•/
My physical death or annihilation makes me more concrete, material, objective, real, impartial, it makes me merge into the
material reality


/nihilism +•/
My spiritual annihilation * destruction of the island of
consiousness -- incorporating, merging into entirety leads to
unity with the spiritual reality (O)
The existence of the Island is senseless.
A need to create /infinity/. while destroying the Island,
The existence of the Island is real. but not eternal.
(suicide and nirvana lend to 'infinity')
[BG] [Engl] [pictures] [video] [^top^]