АЛИСА В ОГЛЕДАЛНИЯ СВЯТ 
роект

Основна задача - открий лицето на бога!

Лицето - третата страна на името и личността

Лицето - видимата страна на името и личностт

Лицето - лицевата страна на името и личността

Лицето - огледало на името и личността

 огледало - илюзорно, но възможно пространство с разменена лява и дясна посока, запазващо ориентацията горе-долу?

огледало - възможност лицето да срещне своя образ и подобие

оглеждане на огледало
/или когато огледалото отрази себе си/

- безкрайно илюзорно пространство
/или размножаване на фиктивности до безкрайност/

историческото време като пространство за/на отражение

история-съвременност 

отразяващи се огледала /безкрайно двупосочно отразяване на събития (настоящи и минали);

 

памет - 

илюзорни, отразени пространства;

 

историчност - 

огледало се съвремие;

история- 

фиктивен образ-отражение на битие-сега репродуциран и мултиплициран образ /до пълно загубване на идентичността в пространството на отражение/ безкрайно отразяващи се отражения едно в друго: лабиринт от отразяващи се отражения

битие-сега-

 постоянно себевъзпроизвеждане в образи-отражения, които с отдалечаване по посока минало се себерепродуцират като огледални образи сами на себе си до безкрайност.

 

ОТКРИЙ ЛИЦЕТО НА БОГА!

Огледално самовъзпроизвелите се отражения на лицето на бога в историческото и социално време - пълна загуба на идентичност. Лицето не съществува, съществува само неговото разложено и размножено отражение, неговото отражение като човешко поведение.

Човекът като образ и подобие /отражение/ на бога или божественото като трансидентичен продукт на отражение /оглеждане/ на човешкото, или и двете са отражения /огледални образи/ едно на друго, загубили образността си в безкрайността на периодично повтарящото се и непрекъснато отразяващо се отразено пространство, което се превръща в точка. От тази точка не може повече да се възстанови наново образът, чийто продукт е тя.

лицето на бога е безвъзвратно загубено

 проект
АЛИСА В ОГАЕДААНИЯ СВЯТ

Видеоинсталация

тема- открий лицето на бога!

Лицето - деформирано, изкривено, скрито в лицата на екзалтирани религиозни последователи,

Лицето - сума, сбор от лицата на религиозни фанатици,

Лицето - отразен сбор от лица 

реализация- едновременно излъчване на 9 монитора /подредени като стена (tv стена на плача) на религиозни служители, екзалтирани религиозни последователи и на фанатици, участващи в религиозни ритуали и празници- християнски, еврейски, мюсолмански, както и видеоклипове с подчертано атеистично съдържание. Автентичният звук към картината е усилен до границата на поносимостта. Реалното смесване на различните звукови картини /които може да съдържат молитви, песнопения, възклицания, проповеди и др./ ги прави за посетителя неразбираеми; обезсмислят се и смесвайки се, взаимно се унищожават. Мониторите са подредени в неголямо помещение, чиито стени са покрити с огледала, които мултиплицират безкрайно излъчваните образи. Един от мониторите излъчва образ на един от посетителите /този, които е застанал на определено и обозначено място/ с известно закъснение и забавяне. Посетителя, които посредством видеокамера вече се е превърнал в участник има също възможност чрез висящ над определеното място микрофон да чуе гласа си усилен от стената също с известно закъснение. Единствената светлина идва откъм телевизорите.

1992 г.                                                               В.Занков