english version

 

Do-it-yourself!

the message is YOU

 

Популяризирането на стрийминг технологиите, широкият достъп на безплатен софтуеър касаещ стрийминг производството, подобряване качеството и развитието на интернет достъпа  и нет услугите направи реална възможността

“ направи си сам” подхода към новите медии да касае широк кръг от хора. Самата възможност това да се случи - да си направиш своята телевизия, своето радио или електронно списание, ползвайки новите технологии в комуникацията, променят поне в началото, с появяването си; с идеята си че всеки може да посегне да ползва свободата на словото буквално и според личните си предпочитания,  монопола на властта на старите медии  - телевизия, радио, печат.

С появата, развитието и използването на стрийминг технологиите интернет се окомплектова и завърши. Със срийминг технологиите  се присъединиха аудиото и видеото  в реално време – това което беше незаменим приоритет на телевизията и радиото с излъчването “на живо”.

Затова, когато става дума за стрийминг простоянно се реферира телевизията като отправна система.

Подходът и ориентацията при телевизията и web-based TV са качествено и принципно различни. При интернет условията, усилията за достигане и гледане на страница съдържаща стриймиг са много пъти по-големи  по-целенасочени  и изискват и по-висока компетентност – технологична; компютърна.  Времето за достигането  да желания онлайн материал, както и значително по-скъпото минимално техническо оборудване , както и цялата инфраструктута осигуряваща работещ интернет в къщи, у дома оформят нов тип аудитория. Аудио-визуалният стрийминг файл е целенасочен , той е насочен към конкретния, човек който е положил усилия и време да се отзове на конкретното място в нет.пространството и  в точното време.  Средата на хипертрофирана информация, каквато е нет.средата; трудността при откриването на желаната страница, както и съпътстващите съмнения за достоверност и стойност селектират , отсяват зрителя-участник в видео/аудио стрийминг обмен от случайния минувач.

Еуфориията при разкриването и използването на стрийминга в реално време поглъща и покрива, скрива първоначално въпроса за съдържанието,  което преведено на езика на 60те по отношение на телевизията – връща  отново фразата  media is the message” на Маклуан, което е подхлъзващо, защото вече става дума за друга медия, която една от върможностите й може да изглежда като телевизия. Въпросът за съдържанието, което медията и технологията са в състояние да доставят и пренесат от и към територията на физическия свят; там където живеенето е в плът и кръв  и там където  shut down и game over просто означава смърт; се пренасочва [forward] в условията на “направи си сам” радио; tv , списание– до  колко  твоят, своят, моят, нашият живот е съдържателен; в какви измерения; в какви мащаби. Какво е и как трябва да се интерпретира глобализацията когато се говори лична ,собствена, “направи си сам” медия.

Популярното be global act local  се измества по посока be local act local  не поради простата причина че няма такова нещо като глобално съдържание - тези /глобални/съдржания  са от общочовешко значение и са откакто съществува човека и човечеството, а поради това, че локалното съдържание  на местно, регионално ниво започва да играе много по-важна роля, място и значение в глобалното пространство отколкото каквото и да е  “глобално съдържание”  - и това е знакът че глобализацията реално вече е извършена.

Търсят се важни специфични местни значения практики и решения на последствията от глобализацията. Прадоксалното е че в практиката на локално действие с локални значения и следствия може да се ползва цялата, глобалната комуникационна структура

 

Реалните възможности на видеото в интернет все още са далеч от очакванията  за телевизионно качество на образа. Налице може да се окаже нова естетика повлияна от ограниченията на технологията  - компресията и bandwith-a /дебита/ на връзката.Трябва да се отбележи че повишаването на качеството на стрийминг образа, е обратно пропорционално на броят на хората, които могат да си го позволят. С други думи стремежът за достигане качеството на телевизионния образ ще унищожи “направи си сам “ web tv.

Новите технология създават и прокарват и нова естетика която накрако е продукт от преминаването от телевизионното “на живо” към  мрежовото “в реално време” като очеридно промяната и прибавянето на друго отношение към времето променя и визприемането на света, на света около и вътре в нас. Мрежата като среда, принципно различна от познатите ни досега социални среди е и с друго социално време. Създаването на нова среда, автономна на физическата реалност  понятието “на живо” вече е неясно и непълно – не уточнява за коя реалност става дума.”На живо “ в интернет  се разцепра в   “онлайн”  и в “реално време” като “онлайн” касае интернет като среда , а “ в реално време” като средство  с което се доближаваме до външното време.Объркването и постоянното препращане към телевизията и нейната “на живо”същност, когато става дума за стрийминг технологии, е обяснимо.

 Неуместно е и прилагането на  естетиката на телевизията чрез стрийминг техонлогиите от “на живо” към  “реално” при ползване на интернет не за друго, а защото технологията, както със своите възможности се явява и със своите ограничения и специфичности – които със сигурност създават и изискват ново и друго отношение въм виждащото се – с други думи появява се нова естетика и визуална култура, коята касае и е продукта на комбинацията интернет и видео – т.е ако различаваме TV от web TV то стрийминг видеото в интернет  може да се нарече и квалифицира като нет.видео.[net.video] /4/

Естетиката се променя и заради това че новата визия и интерактивните нет възможности, предимно и първоначално са създадени и практикуван  от хора с техническо образование. Налице е пропаст, прекъснатост, в развитието на естетиката на изобразителното изкуство. Новите медии прокараха и прокарват отношение  с различна база от тази на изобразителното изкуство и неговата история. Съвременната визуална култура силно и бързо се променя поради широкото навлизане на най-демократичната до този момент медия – интернет където съществува реална възможност всеки, с някякви дори и неголеми познания и отношение към визуалната култура да практикува и да прави видим и достъпен своят вкус ползвайки най-елементарен html editor. Интернет се оказва хищна медия която веднъж навлезла, заема все повече и повече територии, пространство и време в живота ни ако наистина става дума за образование то все повече не касае нищо друго освен да е насочено към комуникационните/информационните технологии и тяхната продукция включително и визуална

 

Мрежата изравнява възможностите на  участващите в нея, но и задълбочава различията между тези които имат и могат да си позволят включване и тези останали извън нея – социалната йерерахия и диференциация по вретикала в обществото се задълбочават. Интернет и информационните технологии създават нови касти и виртуални класи  като променя и класическото понятие за труд и почивка.

 

Работата в интернет, реалната възможност за създаване на собствена/лична/ телевизия, радио, списание – променя вниманието, гледната точка на перспективата на света и заобикалящото , като предоставената от технологиите възможност за  незабавна реакция  на случващото се, която може която  да се види теоретично навсякъде и от всеки/със достъп/ предизвиква активност, която  традиционните медии не познават или потискат. Развитието и променянето на мисленено поради ползването на новитне технологии повдигаг въпроси витаещи около морал, моралност, интелектуална собственост , етика, отговорност ,съвест. Новата медиа възпитава с /в процеса на/ ползването й, в прилагането й с потенциала за свобода, който съдържа – в този смисъл по-важен е въпросът не колко посестители има даден сайт, а колко хора ползват новите медии за да заявят позиция,отношение, да действат - активното ползване на стрийминг технологиите може да е показател на социлната активност/пасивност на общество или общност.

Новата медия  изисква ново и друго разбиране за средства в смисъла на инструмент, и тяхното ползване изисква и произвежда друг морал.

 

Моралът произхожда от идеята и възможността за участие и контрибуция / привнасяне/ към процеса на създаването web-based/net-based продукт Възможноститта за използването на новите медии и тяхната комплексност на средата в която се пребивава и действа  не само надраства идеята за консумирането в онзи вид който познаваме при телевизията, но и интерактивността в своя прост вид във взимане на решения при сърфиране –Смисъл на мрежата  е възможността за добаряне и участие – публиката  става производител; създателя става публика – това двупосочно изравняване поради принципно новият контекст който създава новата медия  променя както етиката ,така  представите за изкуство и понятието “артист” очевидно се депримира, а поняте като автоцензура се активира.

Мрежата създаде; предостави  нови и принципно различни възможности за съвместна дейности, работа в екип, споделяне и сътрудничество – тук  поради самата си същност на мрежова комуникация от една страна, монополизиране на производството на техника и технология -от друга,  се достига логично до съпротива и криза на идеята за автовско право и интелектуалан собственост. Така тази хоризонтална  планетарна структура и среда достига своя практически връх в колаборативната дейност отвъд “авторските права” с LINUX и ‘open source’ където всеки от всякъде от земното кълбо може да ползва , развива и доброволно да привнася своят дял, при завършения програмен продукт.Благодарение на Интернет идеята за сътрудничество прдобива нови измерения / или се опитва да възстанови стари такива, съдържащи се в понятия като споделяне, доверие съмишленичество , приятелство, идеализъм,; общуване вместо комуникация/, които могат да се прилагат и в други области. Съвместната дейност вече може да означава споделяне на структурите си с другия; допускането да бъдат използвани и променяни от другия; доверяването на другия. Променя се идеята за Другия. Появява се въпрос дали идеята за другия , дали понятието “другия” се е разширило и променило...и как

 

Мрежата е не само инструмент, тя е  и среда на действие и изразно средство

 И това определя нейните съдържания: Ако погледът се съсредоточи върху Интернет като комуникационна и информационна среда  все по развивваща се като автономна - присъствието и пребиването/личното и субективно/ в нея отвъд телесността създава и прави възможни нови и различни личностни идентификации, както и нови и други представи за колективност и колективен живот където “индивидът” няма корени а зони “We dont have roots we have areas” Формите на проявленията на учасника  в тримерните нет.пространства  бяха наречени АВАТАР. Ако проявленията, Аватарите на божествения Кришна са били осем, Мрежата може да осигури такъв вид божественост не само митична а и практично -  може да допусне повече от осем аватари, много повече и едновременно... Това което касае тези съдържания,  които са единствено вътрешни за мрежата и не могат да съществуват във вида си по никакъв начи извън нея, могат парадоксално да касаят и психоанализата Другите съдържания, външни за мрежата, касаят  физическия живот, където Мрежата се явява като средство  в смисъла на инструмент или за доситане от една точка от физическия свят до друга, или за черпене на информация за физически дейности, предмети; субекти. Това превръща интернет в пазар, ама голям. Боравенето, използването, интерпретирането на всички тези съдържания превръщат Интернет в изразно средство, а боравещия - в артист; нет артист или медиен артист.

Стрийминг технологията от гледна точка вътрешна за интернет е много скъпа и нерентабилна - пренася толкова малко съдържание като данни; информация чрез използване на огромно количество нет ресур, но това разхищение на ресурси, погледнато от точка, външна за мрежата определя съдържанията на стрийминг медията като screen based, а възможността да ги произвеждаме, да предлагаме нашата , своята, моята, гледна точка на света –на ЦЕЛИЯ свят се нарича свобода.

 

 

венцислав занков
софия януари 2001

ventsislav zankov

contact zankov@kulturserver.de