Ctrl_Z стратегии*

 

 

 

 

Дейността в Интернет в никакъв случай не може да измести или замести живия живот, веществеността на присъствието, енергията в думите, искрите в погледа, силата на непосредственото присъствие, - всичко това прави незаменими личния контакт, изпуснатата дума, видяната картина.

 

Нашият девиз, намерение и действие не целят нищо друго, освен да превърнат комуникацията в общуване, поради осъзнаването на простата причина, че за да се случи нещо истинско в изкуството, за да започне да се случва нещо автентично, вярно и реално в съвременното изкуство, трябва да се променят първо моделите на взаимоотношение между хората (поне сред тези, които правят или имат претенцията да произвеждат реални и актуални НЕМАТЕРИАЛНИ стойности тук и сега, в това, което сме – наречено съвременно  българско общество).

 

 

ПРОЕКТ

 

От комуникация към общуване:

ОТ ВИРТУАЛНО КЪМ РЕАЛНО

или

 

Програма:   ПЕТЪК ВЕЧЕР - Back to Reality 2001-3001

 

 

Етапи:

 

1.  Установяване на петъчни вечерни лекции / презентации на:

·       Хора, пряко заинтересовани и / или активно участващи в процесите на съвременното изкуство икултура;

·       Такива, които имат силното желание и воля да кажат, покажат и най-вече да защитят своята позиция и да могат да поемат отговорността за последствията от нея.

·       Даване възможност за изказване на хора, които са  далеч от съвременните практики в изкуството

·       Студенти

·       Преподаватели

·       Поети

·       Философи

 

Лекциите касаят предимно състоянието на съвременното изкуство, литуература и критическа мисъл тук и сега, в контекста на съвремената философско-идеологическа ситуация локален и глобален аспект.

Натрупаният опит и контакти в Мрежата са от съществено значение за организирането, провеждането и  идеологическата основа на тези лекции .

Опитът ни за работа в интернет  дава увереност, че взаимодействието реално-виртуално  ще бъде не само полезна, но и необходима и дълготрайна практика в използването на преимуществата на двете реалности.

 

 

2.     Издаване на offline брошура  [Z_OFF]  или  [Z_ОФФ] – използване на преимуществата и на двете медии (печата и www) и комбинирането им.

 

А. Съдържание

 

o   издаване на колекция текстове, събрани в електронното ни издание;

o   промоция на заглавията на нови и неиздадени  текстове с препратка към интернет адреса на пълната версия на текста;

o   публикуване и перпращане към нет сайтове с подобна информация – касаещи съвременната теоретична мисъл, както и към визуални материали включително real audio / video, като илюстрация към печатните текстове

o   стилистика – влиянието на стилистиката на писането в интернет и ползването й в печатно, хартиено класическо писмо

 

Б. целева група

The Next Generation - поколението, което ползва компютъра с лекотата, с която се използва телефонът.

 

Комбинираното използване на интернет текста и печатния текст, дава възможност за използване на :

 

-    по-лекото развитие на определена идея, което дава интернет, както и възможност за непосредствено  осмисляне на писането, което незабавно може да бъде споделено, публикувано,  обменено  чрез мрежата;

(т.е мрежата дава възможност за зреене на текста извън и не само в главата на автора, или по-скоро дава възможност за видимо зреене на текст и идея,  промяна, допълване, обсъждане - “он лайн развитие”  на текста).

 

-    и отговорността на печата и фиксирането на хартия - материален носител;

(разкриването на словото - печата - дава възможност да се       фиксира и легитимира вече узрелия текст  или идея .Това фиксиране на текста ни помага оттук нататък да го ползваме активно дори и в тоалентата, там където мрежата не ни стига, в естествеността на на нашите нужди…).

 

-----------------------------------------------------------------------

Нуждата да пипаме, докосваме, помирисваме и разлистваме книга винаги ще се връща - никога няма да бъде просто запечатана в  книга, като свидетелство за странните навици на миналите поколения.

 

 

 

 

Забележка:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Дейността  [Z_OFF]  или  [Z_ОФФ]

 

Оф-лайн бюлетинът [Z_OFF]  или  [Z_ОФФ]”,  електронната дейност [Zet_maG], както и планираните образователни лекции{ПЕТЪК ВЕЧЕР} ”назад към реалност 2001”, са във взаимозависимост,  която се обяснява по следния начин:

[Z-ОФФ]
вестниче

 

“ПЕТЪК ВЕЧЕР”
срещи

 

[Zet_maG]
ctrl-z magazine

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведените лекции могат да се публикуват /видео-аудио в простванствоно на нет Z_MAG, a там могат да се намерят и

допълнителна информация да лектори  и анонси зза бъдещи лекции. Извадки от презентации могат да се публикуват в печатния бюлетин, къде то също се публикуват и извадки от текстове и препратки от електронното ни списание.

 

 

 

 

http://zetmag.org

*Ctrl_z  е компютърна команда която дава възможност за връщане стъпки назад с цел отстраняване на допуснатите грешки. Връщането не само означава корекция, но в по-абстрактен смисъл това е връщане с един миг назад, защото компютърът съвсем механично изтрива последните действия, които е извършил.

Програма Ctrl_Z  е основана от хора с интереси в областта на съвременното изкуство и новите технологии.

На основата на Интернет и web-based дейности Програма Ctrl_Z има намерение да създаде алтернативни и адекватни на младото поколение форми на информация,  публичност, активност и общуване свързани с изкуство, публицистика, литература и  комуникации в локален и глобален аспект.

Чрез създаване на възможности за дейност и изява Програма Ctrl_Z би искала да стимулира самоинициативата и таланта на съвременното  поколение за изграждане на своя идентичност. Програма Ctrl_Z  разчита на развитието на самостоятелни неформални групи и места за дейност както и на доброволно сътрудничество.

повече информация за нашите онлайн дейности можете да намерите в -  http://zetmag.org