ПРОЕКТ 2 ЮНИ - ЧЕТЕНЕ В ЧЕСТ НА БОТЕВ

Версия за Ботев и съвременния му прочит.

"... а на небето слънцето спряно сърдито пече..."

Днешният, агресивният, безпардонният феминизъм, разви и наложи своята представа за функционирането, своята регулация в присъствието и значението на пола в обществото, разви своят език и понятийна система, като ги наложи като универсални и единствено възможни в проблематичното поле на пол - идентификация - общество. Самото това поле е дефинирано от този език. Език, който утвърди и утвърждава разделяне и разделение на човека, човешкото същество - некоректно е такова писане където човека не е ясно обозначен и разделен на той/тя на he/she. Ултимативен език който деноминира универсалността на "man" като прави ясно разбирането, че мъжът не може да бъде повече соларен; слънчевият знак и символ не може повече да носи мъжкостта, защото този символ съдържа и заплахата за универсалност. Въведената от феминизма "коректност" на говорене за мъжа изисква той да се описва като male-man нещо като мъжки човек, но не налага същото да се използва за жената тя все още си остава жена /woman/ вместо female man нещо като женски човек.

Език, който мъжкостта като соларно присъствие*, странно припознато като универсално, проява на "ян", "слънце" и "небе", нарича и определя като "мачизъм" , понятие, със самото си въвеждане е с ясно негативни конотации.
Език, който в своята ултимативност, която не допуска друго говорене, единствено "кореткното" говорене е в него и чрез него.
Език, който се прилага без алтернатива.
Приложен този език и това говорене към Ботев, като фигура , личност, поезия, става ясно че Ботев е мачо, поезията му мачистка, може би и секситка.

Налага се преосмислане, друг прочит или на Ботев или на ползването на феминизма и категориалната му система

©2004 Венцислав Занков

* Луната, лунното се проявява в отразяване, в изменчивостта; в капризността на отразяване на светлината. Феминизма, днешната жена, отказва идентификация с тази същност. И ако има криза на символите и символния порядък описващ мъжко-женското единство, апокалиптичната картина, когато луната пада , а слънцето изобщо не изгрява, е напълно реална.